02-019-7296 | 081-595-3011 | 095-748-7312

Q&E INTERNATIONAL รับตรวจสอบคุณภาพอากาศ ห้องคลีนรูม (CPT) และปรับปรุงระบบปรับอากาศ (TAB)

Q&E INTERNATIONAL รับตรวจสอบคุณภาพอากาศ ห้องคลีนรูม (CTP) และปรับปรุงระบบปรับอากาศ (TAB)

 

Q&E INTERNATIONAL ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบห้องคลีนรูม และการทดสอบพร้อมปรับแต่งระบบปรับอากาศหรือระบายอากาศ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์กว่า 6 ปี ในอุตสาหกรรมคลีนรูมและระบบปรับอากาศ เรายึดมั่นในความเป็นกลางโดยการตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและปรับปรุงระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงยังมุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยังสร้างความมั่นใจในงานบริการด้วยการรับรองมาตรฐานระดับสากลไม่ว่าจะเป็น NEBB สำหรับการทดสอบห้องคลีนรูม (CPT) การปรับแต่งระบบปรับอากาศ (TAB) และมาตรฐาน ISO 9001: 2015

 

Q&E INTERNATIONAL คือใคร?

 

Q&E International Co.,Ltd.

Q = Quality “คุณภาพ” 

E = Engineering “วิศวกรรม” 

International = “สากล” 

“การบริการทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพในมาตรฐานระดับสากล” 

 

บริษัท คิว แอนด์ อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ Q&E INTERNATIONAL เราคือผู้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศในห้องคลีนรูม หรือ Cleanroom Performance Testing (CPT) สำหรับห้องคลีนรูม (Cleanroom) ห้องปลอดเชื้อ ห้องสะอาด ห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยติดเชื้อ ห้องปฏิบัติการ ห้องแล็บ อุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และให้บริการทดสอบพร้อมปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ Testing Adjusting and Balancing  (TAB) โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทั้งในส่วนของ Professional และ Technician มาพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การใช้งานห้องคลีนรูมและระบบปรับอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ได้คุณภาพอากาศภายในห้องตามค่าที่กำหนดหรือออกแบบไว้

บริษัทของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง NEBB จากประเทศสหรัฐอเมริกา, มาตรฐาน ISO 9001: 2015 และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT)

 

นโยบายของ Q&E INTERNATIONAL

“การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อความพึ่งพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”

เรามุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามโนยบายขององค์กรอย่างแน่วแน่ เพื่อเป็นแนวทางนำพาให้เราบรรลุเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังตรวจสอบความถูกต้องของงานอย่างละเอียดรอบคอบก่อนส่งมอบ ตลอดจนนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้ในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้อยู่คู่กับบริษัทเราไปอย่างยั่งยืน

 

บริการของ Q&E INTERNATIONAL มีอะไรบ้าง?

บริการของ Q&E INTERNATIONAL มีอะไรบ้าง?

 

1. การทดสอบห้องคลีนรูม : Cleanroom Performance Testing (CPT)

การตรวจสอบคุณภาพอากาศในห้องคลีนรูม (Cleanroom) หรือการทดสอบประสิทธิภาพคลีนรูม เพื่อให้ตรงตามค่าที่ออกแบบไว้หรืออยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐาน Cleanroom Performance Testing (CPT) โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.1 การทดสอบเบื้องต้น (Primary Tests)

  • การทดสอบอัตราการไหลของอากาศเพื่อหาอัตราการหมุนเวียนอากาศ (Airflow Velocity, Volume and Air Change Rate)
  • การทดสอบรอยรั่วของแผ่นกรองอากาศ (Filter Installation Leak Test)
  • การทดสอบจำนวนอนุภาคในอากาศเพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ (Airborne Particle Count Cleanliness Classification Test)
  • การทดสอบแรงดันอากาศภายในห้อง (Room Pressurization Test)
  • การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature and Relative Humidity Test)

 

1.2 การทดสอบเพิ่มเติม (Secondary Tests)

  • การทดสอบทิศทางการไหลของอากาศ (Airflow Visualization Test)
  • การทดสอบการฟื้นตัวของระดับความสะอาดภายในห้อง (Room Recovery Test)
  • การทดสอบระดับความเข้มแสงภายในห้อง (Lighting Level Test)
  • การทดสอบระดับเสียงภายในห้อง (Sound Level Test)

 

2. การทดสอบงานติดตั้ง : Installation Testing

การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งและการทำงานของระบบตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • การทดสอบการรั่วไหลของท่อลม (Duct Leakage Test)
  • การทดสอบการรั่วไหลของห้อง (Room Leakage Test)
  • การทดสอบความสมบูรณ์ของห้อง (Room Integrity Test)

 

3. การทดสอบอากาศอัด : Compressed Air Testing

การตรวจสอบและวัดคุณภาพของอากาศที่ถูกอัดเข้าในระบบอากาศอัด เพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากสิ่งปนเปื้อนและรักษาคุณภาพของสิ่งที่ต้องมีการสัมผัสกับอากาศอัด โดยแบ่งการทดสอบอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ 

  • การทดสอบน้ำมัน (Oil Vapour Test)
  • การทดสอบไอน้ำ (Dew Point Test)
  • การทดสอบฝุ่นละออง (Particle Test)

 

4. การทดสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร : Indoor Air Quality (IAQ)

การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารหรือพื้นที่ภายในอื่น ๆ โดยการวัดปริมาณของฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้น และความสะอาดของอากาศที่อยู่ภายในอาคาร โดยแบ่งการทดสอบอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ 

4.1 การทดสอบสภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort Test)

  • การเคลื่อนที่ของอากาศ (Airflow)
  • อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature & Humidity)

 

4.2 การทดสอบทางเคมี (Chemical Test)

  • คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) / คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
  • ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)
  • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
  • ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 / PM10)

 

4.3 การทดสอบทางชีวภาพ (Biological Test)

  • เชื้อแบคทีเรีย (Bacterial)
  • เชื้อรา (Mould)

 

5. การตรวจสอบหรือการสอบเทียบความแตกต่างของเกจวัดแรงดัน : Differential Pressure Gauge Verification/Calibration

การตรวจสอบเกจวัดความดันว่ามีค่า Error + Uncertainty อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือการสอบเทียบหาค่าสัมพันธ์ระหว่างเกจวัดแรงดันที่ไม่รู้ค่าความถูกต้องและเกจวัดแรงดันมาตรฐานที่รู้ค่าความถูกต้อง เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าเกจวัดความดันยังคงใช้งานได้หรือควรทำการซ่อมแซม ลดเกรด หรือติดป้ายห้ามใช้งาน

 

6. Testing Adjusting and Balancing (TAB)

การทดสอบ การปรับแต่ง และการปรับสมดุลของระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  โดยแบ่งการทดสอบที่สำคัญของระบบอยู่ 2ส่วน ได้แก่ 

  • การปรับแต่งระบบน้ำ (Water System)
  • การปรับแต่งระบบลม (Air System)

 

7. การทดสอบระบบอัดอากาศของช่องบันไดหนีไฟ : Stair Pressurization

การตรวจสอบการทำงานของระบบอัดอากาศภายในช่องบันไดหนีไฟ เช่น การตรวจสอบส่วนประกอบอาคารเบื้องต้น และการตรวจสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่ใช้ส่งลมและสร้างความดันอากาศให้ได้ค่าตามที่กำหนด 

 

8. การทดสอบระบบพลังงาน : Energy System Test

การตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงาน และความปลอดภัยของระบบพลังงาน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของพลังงาน วัตถุประสงค์ และความต้องการใช้งาน

 

สามารถดูรายละเอียดบริการของ Q&E INTERNATIONAL เพิ่มเติม คลิกที่นี่!

 

มาตรฐานสากลที่ Q&E INTERNATIONAL ผ่านการรับรอง

มาตรฐานสากลที่ Q&E INTERNATIONAL ผ่านการรับรอง

 

Q&E INTERNATIONAL เราได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากลสำหรับมาตรฐานการทดสอบห้องคลีนรูมและการปรับแต่งระบบปรับอากาศจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและระดับโลก 

 1. การรับรองมาตรฐานจาก NEBB (National Environmental Balancing Bureau) สถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านสาขา Cleanroom Performance Testing (CPT) และ Testing Adjusting and Balancing (TAB
 2. การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพ สำหรับขอบเขตการทดสอบประสิทธิภาพห้องคลีนรูม
 3. การเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับการทดสอบและปรับแต่งระบบน้ำในระบบปรับอากาศ หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรปรับแต่งระบบน้ำโครงการ Thai TAB จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT)

 

สนใจบริการของ Q&E INTERNATIONAL ติดต่อเลย!

Q&E INTERNATIONAL ยินดีให้บริการทดสอบห้องคลีนรูม Cleanroom Performance Testing (CPT) และการปรับแต่งระบบปรับอากาศ Testing Adjusting and Balancing (TAB) เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารมั่นใจได้ในประสิทธิภาพของการทำงานให้ตรงตามแบบที่วางไว้ และถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์มากกว่า 6 ปี และเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจวัดที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล 

ติดต่อเรา Q&E INTERNATIONAL ได้ที่ช่องทาง

Call: 081-595-3011, 095-748-7312

LINE ID: 0815953011

Facebook: บริษัท คิว แอนด์ อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

Email: [email protected], [email protected]

Share :

ข่าวสารที่น่าสนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า